اعضای هیات علمی دانشکده

ردیف

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته و گرایش تحصیلی 
1 فرشته مظهری آزاد مربی(دانشجوی دکتری) دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری
2 سمیه سلطانی نژاد مربی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی و جراحی
3 اشرف بیرامی استاد یار دکترای پرستاری
4 شیلان عزیزی مربی(دانشجوی دکتری) دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری
5 زینب السادات موسوی فرد مربی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
6 رویا موسی زاده مربی (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکترا
7 الهام صادقی فر مربی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی
8 رحمان مهدی زاده مربی (دانشجوی دکتری)  دانشجوی دکترای ژنتیک پزشکی