- جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷

درباره دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری بندرعباس یکی از دانشکده های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد.